Algemene Voorwaarden Kliniekzoeker

Deze kliniekzoeker wordt je aangeboden als een dienst die is gericht op het vergemakkelijken van de interactie met gekwalificeerde klinieken voor onafhankelijk en professioneel medisch advies met betrekking tot esthetische behandelingen.

Allergan Aesthetics, een AbbVie-onderneming,  onderschrijft, certificeert of bevordert de vaardigheden, capaciteiten, kwalificaties, referenties, expertise en ervaring van geen enkele kliniek en/of, in het bijzonder, van geen enkele beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als vervanging voor advies van een gekwalificeerde (cosmetisch) arts.

JUVÉDERM® is een reeks van CE-markering voorziene medische hulpmiddelen met klinische indicaties en kenmerken. We raden altijd aan om een gekwalificeerde (cosmetisch) arts te raadplegen die het meest geschikte product uit het assortiment voor jouw individuele behoeften zal adviseren.

De zoekfilters in de kliniekzoeker zijn bedoeld om de zoekresultaten te verbeteren op basis van je interesses. In elk geval worden de zoekresultaten weergegeven op basis van geografische relevantie.

Door het gebruik van de kliniekzoeker en/of het navigeren op deze webpagina ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Allergan Aesthetics Kliniekzoeker - Gebruiksvoorwaarden.

1. ALGEMEEN

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je de Kliniekzoeker opent of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van de website erken je dat je deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je daarmee akkoord gaat.

De Kliniekzoeker is een webgebaseerde dienst, eigendom van en beheerd door Allergan Aesthetics, die jou in staat stelt de dichtstbijzijnde kliniek voor medisch esthetische/cosmetische behandelingen te vinden en daarmee contact op te nemen (de ‘Kliniekzoeker’).

Allergan Aesthetics biedt jou deze service uitsluitend met het doel om de toegang tot de juiste medische standaard en klinieken te bevorderen en daarmee de behoefte aan nauwkeurige, evenwichtige en onafhankelijke informatie en consultatie over de mogelijkheden voor gezichtsbehandelingen te ondersteunen.

Je begrijpt dat de Kliniekzoeker een lijst van door Allergan Aesthetics gevalideerde klinieken bevat. Dit betekent dat Allergan Aesthetics de individuele artsen en/of klinieken heeft gecontroleerd op hun vergunning om medische verrichtingen te mogen uitvoeren. De klinieken op de lijst zijn niet verplicht om producten van Allergan Aesthetics te kopen. Opname in de Kliniekzoeker is geheel gratis en is onderworpen aan de toestemming van elke individuele arts en/of kliniek en aan hun akkoord dat hun gegevens in de Kliniekzoeker worden weergegeven.

De Kliniekzoeker wordt jou gratis ter beschikking gesteld. De in de Kliniekzoeker opgenomen individuele artsen en/of klinieken betalen Allergan Aesthetics geen vergoeding voor deze dienst.

De Kliniekzoeker vormt geen enkele vorm van partnerschap, co-marketing of co-promotie tussen Allergan Aesthetics en de individuele artsen en/of klinieken.

De informatie in de Kliniekzoeker is geen aanbod tot verkoop of verzoek om producten of diensten van Allergan Aesthetics of klanten van Allergan Aesthetics of klinieken van derden die producten van Allergan Aesthetics gebruiken.

2. GEBRUIK:

Je dient de Kliniekzoeker te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving, voorschriften en reglementen. Als je de beperkingen in deze voorwaarden schendt, ga je ermee akkoord Allergan Aesthetics schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten of schade, inclusief redelijke juridische kosten, die Allergan Aesthetics lijdt of maakt in verband met of als gevolg van voornoemde schending.

3. UITSLUITING VAN GARANTIES:

Je accepteert dat de Kliniekzoeker wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt (‘as is’) op basis van beschikbaarheid ('as available'). Allergan Aesthetics sluit alle garanties uit met betrekking tot een bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van computervirussen en de niet-inbreuk op de rechten van derden betreffende de Kliniekzoeker, voor zover dit volledig is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Allergan Aesthetics door een lijst van individuele artsen en/of klinieken (inclusief hun kaderleden en personeel) op te stellen en/of door informatie te publiceren die naar deze individuele artsen of klinieken verwijst, niet goedkeurt, certificeert, beoordeelt, promoot, ondersteunt of anderszins aanbeveelt om de diensten van deze artsen en klinieken te raadplegen of te gebruiken, noch dat Allergan Aesthetics erkent en suggereert dat een van deze individuele artsen of klinieken gekwalificeerd, in staat en bekwaam is om je de medische behandelingen of resultaten te bieden die je verwacht. 

Allergan Aesthetics raadt je alleen aan jouw medische esthetische belangstelling voor injecteerbare gezichtsbehandelingen te bespreken met gekwalificeerde deskundigen en ervoor te zorgen dat je voldoende en bevredigende informatie hebt verzameld voordat je een beslissing neemt over jouw behandeling. 

4. RISICO:

Je draagt het volledige risico met betrekking tot het gebruik van de Kliniekzoeker. Alle informatie en/of overige inhoud die je tijdens het gebruik van de Kliniekzoeker hebt geopend en gebruikt, is volledig voor jouw risico en je bent volledig aansprakelijk voor alle kosten, schade, verliezen of vorderingen die je mogelijk ondervindt door jouw gebruik van de Kliniekzoeker. 

5. AANSPRAKELIJKHEID:

Je begrijpt dat Allergan Aesthetics vertrouwt op de verklaringen van klinieken van derden en van individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg met betrekking tot de juistheid van de informatie die door de Kliniekzoeker wordt verstrekt. Allergan Aesthetics wijst derhalve elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van voornoemde informatie en als zodanig ben je aansprakelijk voor alle indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, winstderving, inkomstenverlies of verlies van contracten of goodwill die/dat het gevolg is van fouten of weglatingen in de informatie die door de Kliniekzoeker wordt verstrekt. 

6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Allergan Aesthetics is niet aansprakelijk voor directe of indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, winstderving, inkomstenverlies of verlies van contracten of goodwill als gevolg van de beschikbaarheid of onderbreking van de Website of als gevolg van werkonderbrekingen, computerstoringen, computervirussen, gegevensverlies of anderszins door het gebruik van deze site. Het is Allergan Aesthetics volledig toegestaan door de toepasselijke wetgeving om elke aansprakelijkheid uit te sluiten voor fouten in of weglatingen van 

informatie, materialen of functies in de Kliniekzoeker en elke aansprakelijkheid voor nalatigheid. Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor een frauduleuze voorstelling van zaken door Allergan Aesthetics. 

7. VERWIJDERING VAN MATERIAAL IN DE KLINIEKZOEKER:

Hoewel Allergan Aesthetics niet verantwoordelijk is voor het controleren of bewerken van het in de Kliniekzoeker gepubliceerd materiaal, behoudt Allergan Aesthetics zich het recht voor om naar eigen goeddunken passende maatregelen te nemen om inhoud te bewerken of, indien nodig, te verwijderen indien ongepaste inhoud of materiaal onder zijn aandacht wordt gebracht. 

8. AUTEURSRECHT:

Het auteursrecht op het materiaal en/of de inhoud in de Kliniekzoeker is eigendom van of gelicentieerd aan Allergan Aesthetics en wordt beschermd door internationale auteursrechtverdragen en alle overige toepasselijke wetten op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom. 

9. HANDELSMERKEN:

Alle productnamen, logo's en diensten die op de website worden vermeld en die worden geïdentificeerd door ® of ™ of die in een andere vorm verschijnen dan die van de omringende tekst, zijn handelsmerken die eigendom zijn van of gelicentieerd zijn aan Allergan Aesthetics, tenzij wordt aangegeven dat deze eigendom zijn van een andere entiteit. Het gebruik van deze handelsmerken door jou is verboden, tenzij dit specifiek is toegestaan in deze voorwaarden of door een speciale schriftelijke toestemming van Allergan Aesthetics, of om de producten of diensten van Allergan Aesthetics te identificeren. De weergave van een handelsmerk dat geen eigendom is van ons op onze site impliceert niet dat er een licentie is verleend door de eigenaar ervan. Het is niet onze intentie om handelsmerken te schenden en er wordt niet gesuggereerd dat de eigenaar van het handelsmerk de producten of diensten van Allergan Aesthetics onderschrijft. Evenzo houdt de weergave van het handelsmerk door Allergan Aesthetics niet in dat Allergan Aesthetics de eigenaar van het handelsmerk, zijn website of zijn producten en/of diensten bekrachtigt of goedkeurt. 

10. PRIVACY:

Allergan Aesthetics voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming en alle overige toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Alle persoonsgegevens die vrijwillig via de Kliniekzoeker aan Allergan Aesthetics worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Allergan Aesthetics. Voor het gebruik van de Kliniekzoeker hoef je geen persoonsgegevens aan Allergan Aesthetics te verstrekken, maar we raden je wel aan de privacyverklaring met betrekking tot de website van Allergan Aesthetics waarin de Kliniekzoeker is opgenomen door te nemen. 

11. BEËINDIGING:

Jouw toegang tot en gebruik van de Kliniekzoeker kan door Allergan Aesthetics op elk moment en om welke reden dan ook met onmiddellijke ingang worden gewijzigd, beperkt of beëindigd. 

12. GELDIGHEID:

Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige delen van de voorwaarden. Het resterende deel blijft onverminderd van kracht, terwijl het ongeldige deel als verwijderd wordt beschouwd. 

13. WIJZIGINGEN:

Allergan Aesthetics behoudt zich het recht voor om de Kliniekzoeker en de gebruiksvoorwaarden daarbij te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door de Kliniekzoeker te openen en te gebruiken, ben je automatisch gebonden aan voornoemde wijzigingen. Je dient dan ook regelmatig deze pagina te bezoeken om de geldende voorwaarden te bekijken. 

AbbVie B.V./AbbVie N.V. | NL-JUV-220043 | March 2022